Integritetspolicy

INTEGRITETSPOLICY

Denna integritetspolicy beskriver hur Hesburger samlar in, behandlar, överlåter och skyddar sina kunders (nedan ”Kunden”) personuppgifter. Personuppgifter är uppgifter baserat på vilka Kunden kan identifieras, som till exempel namn och telefonnummer.

Hesburger betyder nedan i denna integritetspolicy Burger-In Oy, AS Hesburger, RigaBurger SIA, Hes-Pro Vilnius UAB, Burger EOOD i Bulgarien och övriga företag som ägarmässigt ingår i Hesburger-företagsgruppen, som tillsammans är personuppgiftsansvariga.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Personuppgifter behandlas i syfte att:

• Sköta och utveckla kundrelationen mellan Hesburger och Kunden
• Anordna utlottningar och tävlingar, skicka vinster samt publicera vinnare enligt reglerna
• Leverera och behandla beställningar gjorda i Hesburgers webbutik (Hesburgers webbutik används bara på Hesburger Finlands webbplats på www.hesburger.fi samt på hesekauppa.fi)
• Utföra tekniskt underhåll av Hesburgers webbplats och analysera data

Behandling av personuppgifter sker till exempel då vi tar emot Kundens kundfeedback eller då Kunden gör ett köp i Hesburgers webbutik. För våra kunder som tillhör Bonusklubben berättar vi om behandlingen av personuppgifter i en separat integritetspolicy (Bonusklubbens integritetspolicy), som du kan läsa i Hesburger-appen eller under Bonusklubben-sektionen på Hesburgers webbplats.

Vi ber om Kundens samtycke till behandling av personuppgifter i samband med att kunduppgifter samlas in på Hesburgers webbplats och vid ifyllning av kund- och/eller feedbackformulär. Laglig grund för behandling är i princip Kundens samtycke till behandlingen. Om Hesburger inte fått Kundens samtycke separat kan behandlingen av personuppgifter baseras på berättigat intresse i kundrelationen. Berättigat intresse som grund för behandling baseras på lagen och användning av det förutsätter att den personuppgiftsansvariga mycket noggrant beaktar den registrerades intressen och rättigheter i relation till den personuppgiftsansvarigas intressen. I webbutiken är grunden för behandling av personuppgifter ett avtal mellan Hesburger och Kunden till den del som personuppgifter behöver behandlas för att verkställa avtalet.

Personuppgifter får endast behandlas för i förväg definierade användningsändamål. Till exempel skickas inte direktmarknadsföring till Kunden baserat på de kunduppgifter som Kunden gett utan Kundens uttryckliga samtycke och kunduppgifterna behandlas inte på annat sätt i strid med denna beskrivning.

Vilka uppgifter samlas in och vilka är datakällorna?

Uppgifterna samlas in direkt från Kunden själv, då kunden är i kontakt med Hesburger till exempel för att ge kundfeedback eller för att delta i en tävling eller då Kunden utför ett ärende i Hesburgers webbutik. Sådana uppgifter är bland annat Kundens namn, adress, e-postadress, telefonnummer, medlemsnummer i Hesburgers Bonusklubb, uppgifter i anknytning till utlottnings- och tävlingssvar, tillstånd och samtycken, kontaktuppgifter till mottagaren av ett presentkort vid beställning av presentkort samt meddelande till mottagaren av presentkort.

Uppgifter samlas också in i samband med att tjänsten används. När Kunden uträttar ett ärende i Hesburgers webbutik sparas information om Kundens köp, som beställningstid och betalningsuppgifter, i registret. Vad gäller användningen av Hesburgers webbplats samlas information som rör användaren in, som IP-adress, webbläsare och tidpunkt för besöket.


Vilka behandlar personuppgifterna?

På Hesburger behandlas personuppgifter av personer i vars arbetsuppgifter det ingår att underhålla och administrera tjänsterna i fråga.

Uppgifter överlåts till följande parter utanför Hesburger:
• Till företag som utövar Hesburger-verksamhet på franchiseprincip överlåts restaurangspecifik kundfeedback, som Kunderna lämnar via Hesburgers allmänna feedbackkanaler. De fullständiga namnen och kontaktuppgifterna till företag som utövar Hesburger-verksamhet presenteras på Hesburgers webbplats i anslutning till respektive verksamhetsplats uppgifter.
• Till företag som ansvarar för underhåll och utveckling av Hesburgers IT-tjänster.
• Uppgifter från webbutiken överlåts till leverantören av betalningsförmedlingstjänster samt företag som tillhandahåller transporttjänster.
• Till brottsbekämpande myndigheter och andra myndigheter vid begäran om uppgifter baserat på lokala bestämmelser.
• Till försäkringsbolaget för skadereglering.

Överföring av uppgifter till tredje länder och skyddsåtgärder vid överföring

Hesburger använder underleverantörer vid behandlingen av personuppgifter och i samband med detta behandlas uppgifterna också utanför Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Om personuppgifter överförs utanför Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) säkerställer vi tillräckligt skydd av personuppgifterna bland annat genom att avtala om frågor i anslutning till behandling av personuppgifter på det sätt som avses i dataskyddslagstiftningen, som genom att använda standardavtalsklausuler som godkänts av EU-kommissionen och/eller baserat på ramverket EU-US Privacy Shield.

Dataskydd

Hesburger vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot obehörig åtkomst, överföring, radering eller annan hantering som kan äventyra informationssäkerheten. Registret lagras elektroniskt. Användning av registret samt ändring och behandling av uppgifter sker endast med användaridentifiering med flera behörighetsnivåer genom en krypterad applikation. Endast utsedda personer som fått i uppdrag att underhålla och hantera systemet får använda registret. Uppgifterna i registret skyddas mot åtkomst utifrån och användningen av registret övervakas.

Hur länge sparas uppgifterna?

Uppgifterna sparas enligt följande:
• Kundfeedback: Uppgifterna raderas inom ett (1) år efter att Kunden lämnat kundfeedbacken. Uppgifterna kan dock sparas längre vid behov, om det finns ett motiverat skäl för det såsom kompensation som betalats till kund baserat på kundfeedback eller skadestånd eller något annat lagstadgat skäl.
• Uppgifter om deltagare i utlottningar och tävlingar: Uppgifterna raderas då vinnaren har kontaktats och vinsterna har delats ut.
• Personuppgifter och uppgifter om ärenden i webbutiken: Uppgifterna sparas så länge som det behövs enligt lagstiftning rörande bokföring och konsumentskydd.
• Uppgifter från webbplatsen: 6 månader från det att Kunden besökte webbplatsen.
• Övriga kunduppgifter: Uppgifterna sparas så länge som det är nödvändigt för att uppfylla något av ovanstående behandlingsändamål.

Kundens rättigheter

Kunden kan utöva nedanstående rättigheter genom att skicka ett brev eller e-postmeddelande till Hesburger.

- Rätt till åtkomst
Kunden har rätt att granska sina uppgifter.

- Rätt att kräva rättelse av fel
Kunden har rätt att kräva rättelse av inexakta eller felaktiga uppgifter.

- Rätt att kräva radering av uppgifter
Kunden har rätt att kräva att hans eller hennes personuppgifter raderas från Kundregistret (”rätt att glömmas bort”). Hesburger vidtar åtgärder för att radera uppgifterna utan opåkallad försening på Kundens begäran såvida det inte finns juridiska skäl att neka raderingen.

- Rätt att begränsa och motsätta sig behandling av uppgifter
Kunden har rätt att begränsa eller motsätta sig behandlingen av sina personuppgifter. Efter Kundens begäran ska Hesburger inte längre behandla Kundens personuppgifter, såvida det inte finns juridiska skäl för det.

- Rätt att överföra uppgifter från ett system till ett annat
Kunden har rätt att erhålla sina personuppgifter på ett organiserat och allmänt godtaget sätt så att Kunden kan överlåta uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätt att framställa klagomål

Kunden kan framställa ett klagomål om behandlingen av personuppgifter till en myndighet i det EU-land som han eller hon bor i. Närmare information om nationella dataskyddsmyndigheter finns här: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080

Vem ansvarar för dina personuppgifter i registret och vem kan du kontakta?

Gemensamma personuppgiftsansvariga i registret är Burger-In Oy, AS Hesburger, RigaBurger SIA, Hes-Pro Vilnius UAB, Bulgarian Burger EOOD och övriga företag som ägarmässigt ingår i Hesburger-företagsgruppen. Kontakta oss per brev eller e-post:


Burger-In Oy
Slottsgatan 34
20100 Åbo, Finland
privacy@hesburger.fi

Uppdaterad version 4.5.2020